Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VIP & Butler Services

1.Algemene bepalingen.

a. De Klant sluit een overeenkomst met VIP & Butler Services in het kader van de specifieke dienstverlening omschreven in de offerte. Elke overeenkomst met VIP & Butler Services valt onder deze algemene voorwaarden, evenals, indien van toepassing, de specifieke voorwaarden gebonden aan elke specifieke prestatie, en dit ter aanvulling van de huidige voorwaarden.
b. VIP & Butler Services zal de dienstverlening uitvoeren conform aan de beste standaarden van het beroep, met dien verstande dat de overeenkomst met VIP & Butler Services een middelenverbintenis betreft.
c. De Klant zal met VIP & Butler Services samenwerken, gedurende de hele duur van de dienstverlening, met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de prestaties zoals omschreven in de offerte. Ten dien einde zal de Klant, zonder wachttermijn, elke verduidelijking, verklaring en documentatie nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening leveren en zal de Klant steeds antwoorden op de eventuele vragen van VIP & Butler Services .
c. Elke wijziging van deze algemene voorwaarden zal schriftelijk goedgekeurd moeten worden door beide Partijen.

2. Offerte, prijs en betaling.

a. Elke wijziging van de dienstverlening van VIP & Butler Services zoals omschreven in de offerte zal vooraf aangevraagd moeten worden door de Klant en expliciet goedgekeurd worden door VIP & Butler Services. De Klant aanvaardt verder dat elke nieuwe aanvraag de prijs kan wijzigen van de dienstverlening van VIP & Butler Services. VIP & Butler Services zal voor elke wijziging een nieuwe offerte opstellen, die door de klant dient goedgekeurd te worden.
b. De prestaties worden gefactureerd conform aan het tarief vermeld in de offerte.
c. Alle prijzen vermeld in de offerte en/of lastenboek zijn exclusief BTW.
De facturen worden aangeleverd door VIP & Butler Services onder papier formaat en/of onder elektronisch formaat.
d. In geval van volledige organisatie van een evenement wordt het totale bedrag zoals overeengekomen in de offerte steeds opgesplitst in twee deelfacturen. De eerste factuur is betaalbaar na aanvaarding van de offerte en is ten bedrage van 50% van het in de offerte afgesproken bedrag. Een week voor het evenement wordt een tweede factuur naar de Klant verzonden voor de resterende 50% van het totaalbedrag. Betaalde bedragen komen overeen met reeds geleverde diensten en prestaties door VIP & Butler Services en zijn dientengevolge ook verworven na betaling.
e. Tenzij anders vermeld in de offerte dienen de facturen binnen een termijn van 10 kalenderdagen betaald te worden, tellend vanaf de factuurdatum. Bij niet betaling van het saldo op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op dit bedrag een interest verschuldigd zijn met een rente gelijk aan de wettelijke interestvoet. Op dit bedrag is tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15%.
f. Bij niet-betaling door de Klant behoudt VIP & Butler Services zich eveneens het recht voor om de verdere dienstverlening op te schorten. Tevens behoudt VIP & Butler Services zich het recht voor om bij niet-betaling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

3. Uitvoeringstermijnen.

a. De overeengekomen termijnen zijn bindend voor zowel de Klant als VIP & Butler Services. Afwijkingen op de afgesproken termijnen zijn slechts mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord tussen de Klant en VIP & Butler Services, behoudens in een geval van overmacht zoals voorzien onder punt 8.
b. De Klant aanvaardt dat afwijkingen in de uitvoeringstermijnen desgevallend aanleiding kunnen geven tot een prijsverhoging. VIP & Butler Services zal een eventuele prijsverhoging steeds vooraf meedelen aan de Klant.
c. Bij afwijkingen van de uitvoeringstermijn te wijten aan de Klant en waarbij de Klant VIP & Butler Services niet vooraf heeft verwittigd, behoudt VIP & Butler Services zich het recht voor de prijs forfaitair te verhogen met 15%. In het geval waarin VIP & Butler Services zonder verwittiging de uitvoeringstermijn wijzigt, heeft ook de klant recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van de afgesproken prijs.
d. Indien door een niet vooraf gecommuniceerde wijziging van de uitvoeringstermijn door de Klant of VIP & Butler Services de overeenkomst in zijn geheel niet meer uitgevoerd kan worden, heeft VIP & Butler Services het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat de andere Partij aanspraak kan maken op een schadevergoeding.
e. De Klant aanvaardt dat bij ontbinding van de overeenkomst alle reeds betaalde bedragen definitief verworven zijn door VIP & Butler Services in het kader van door haar reeds gepresteerde diensten.

4. Privacy.

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
b. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
c. VIP & Butler Services zal steeds zorg dragen voor de juiste verwerking van de gegevens hem verstrekt door de Klant in overeenstemming met het Belgisch recht, specifiek verwijzend naar de desbetreffende bepalingen in de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluit.

5. Beëindiging van de overeenkomst.

a. Zowel de Klant als VIP & Butler Services hebben steeds het recht om de overeenkomst op te zeggen. Het opzeggen van de overeenkomst dient steeds te gebeuren bij aangetekende brief en ten minste vijftien dagen voor het in werking treden van de opzegging. Verwijzend naar artikel 3, blijven alle reeds betaalde voorschotten op het moment van opzegging verworven.
b. Bij opzegging door de Klant, dient ook steeds een schadevergoeding ten belope van 15 % van het totale bedrag zoals overeengekomen op de offerte, betaald te worden aan VIP & Butler Services.
Bij opzegging door de Klant in de week voor het evenement of op de dag zelf, dient de Klant de resterende 50% nog te betalen aan VIP & Butler Services zodat het totaalbedrag volledig is betaald.

6. Overeenkomsten met derden.

a. In overeenkomsten met derden is VIP & Butler Services enkel te beschouwen als een tussenpersoon. Alle overeenkomsten met derden worden, bij tussenkomst van VIP & Butler Services, rechtstreeks gesloten tussen de derde en de Klant.
b. In het geval waarin VIP & Butler Services gevraagd wordt om offertes te tekenen of om goederen in ontvangst te nemen, is dit steeds in naam en voor rekening van de Klant. Op geen enkel moment is VIP & Butler Services aansprakelijk voor overeenkomsten, de uitvoering van overeenkomsten, de betaling van overeenkomsten gesloten tussen de Klant en een derde (of haar werknemers en/of aangestelden) waarbij VIP & Butler Services heeft bemiddeld.

7. Cadeaucheques.

a. De cadeaucheques kunnen enkel worden gebruikt voor diensten van VIP & Butler Services.
b. Cadeaucheques kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld, het bedrag dient in één keer te worden besteed.
c. De waarde van een cadeaucheque staat vast.
d. Cadeaucheques kunnen niet gebruikt worden om een nieuwe cadeaucheque aan te schaffen.
e. Cadeaucheques zijn niet cumuleerbaar.
f. VIP & Butler Services is nooit aansprakelijk voor de gevolgen van verlies, diefstal of onleesbaarheid van de cadeaucheque.
g. Cadeaucheques hebben steeds een geldigheidsdatum.
h. Cadeaucheques zijn overdraagbaar aan derden.
i. In geval van diefstal, oplichterij, vervalsing, misleiding of andere illegale activiteiten, alsook in het geval van de verdenking daarvan, zal VIP & Butler Services altijd de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte brengen en heeft VIP & Butler Services het recht om de cadeaucheque te weigeren.
j. Bij gebruik van een cadeaucheque, dient de gebruiker deze op voorhand te melden aan VIP & Butler Services.

8. Overmacht.

a. Wanneer VIP & Butler Services ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt VIP & Butler Services zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat de Klant een schadevergoeding kan eisen.
b. Hetzelfde geldt voor de Klant, maar VIP & Butler Services sluit uitdrukkelijk de aanvaarding uit van het eindigen van de relatie tussen bruid en bruidegom als een geval van overmacht.
Worden wel als overmacht beschouw (limitatief te bekijken), de volgende gebeurtenissen:
• de dood van bruid of bruidegom;
• ziekenhuisopname van bruid of bruidegom, tenzij deze past binnen een vooraf door bruid en bruidegom gekende medische behandeling;
• het overlijden of onverwachte ziekenhuisopname van familieleden van bruid of bruidegom in de eerste graad en/of van de getuigen;
• oorlogssituaties, natuurrampen, aardverschuivingen.
c. Ook bij overmacht worden reeds betaalde facturen door VIP & Butler Services verworven beschouwd.

9. Klachten.

Klachten dienen schriftelijk en per aangetekende brief overgemaakt te worden aan VIP & Butler Services binnen de 8 dagen na factuurdatum. Eens deze termijn voorbij wordt het niet meer aangenomen. Men wordt verzocht steeds datum en factuurnummer mee te delen. Bij het ontvangen van een klacht zal VIP & Butler Services in overleg met de Klant een zo geschikt mogelijke oplossing uitwerken die voor beide partijen bevredigend is. Indien geen oplossing bereikt kan worden, wordt de beoordeling overgelaten aan de rechter.

10. Toepasselijk recht en bevoegdheid.

De overeenkomst tussen de Klant en VIP & Butler Services wordt steeds beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zijn, behoudens wanneer art. 624 Ger. W. anders bepaalt, uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd.